Shërbimet

Business
 

Këshillime biznesi

UHY Elite ofron shёrbime nё sferёn e kёshillimeve tё biznesit:

UHY Elite kooperon me zyra të tjera profesionale për ceshtje të cilat kalojnë caqet e kompetencave të zyrës sonë si psh. Me ekspertë ligjore, inxhinierë, rivlerёsues, etj.