Shërbimet

Auditing
 

Auditimi i pasqyrave financiare

UHY Elite ka një experience solide në auditimimin e pasqyrave fianciare për kompani që variojnë nga bisneset e vogla familjare deri tek kompanitë me të mëdha të ndërtimit, kompani ndërkombëtare, Organizma e shoqata jo fitim prurëse, etj.

UHY Elite ofron:

UHY Elite ka një gamë të konsiderueshme klientësh të fushave dhe industrive të ndryshme si:

UHY Elite ka një program të qartë që garanton cilësinë e shërbimeve që ajo ofron dhe në mënyrë të vazhdueshme punon në drejtim të ngritjes profesionale të anëtarëve të stafit të saj nëpërmjet trajnimit dhe pjesëmarrjes në aktivitete profesionale brënda dhe jashtë vëndit.